Man born in Netherlands willen expelled to the DR

Fulano2

Bronze
Jun 5, 2011
2,806
305
83
Europe
De negentienjarige Daniel Buter zit al weken vast en dreigt uitgezet te worden naar de Dominicaanse Republiek, terwijl hij in Amsterdam is geboren.

De oma van de man zegt tegen stadszender AT5 dat hij al zijn hele leven bij haar woont. Zijn ouders zijn zonder hem vertrokken naar het buitenland.

Door een opeenstapeling van fouten heeft de man geen Nederlandse identiteit. Hij stond eerst ingeschreven via het paspoort van zijn moeder. Maar toen zij haar Nederlandse identiteit opzegde, verviel ook die van de man.

Dit werd nooit ontdekt, omdat de oma van Buter hem op advies van de gemeente bij zijn basisschool had ingeschreven met zijn oude burgerservicenummer (BSN), schrijft Het Parool. Als dat destijds wel was ontdekt, dan waren andere regelingen voor minderjarigen van toepassing geweest.

Zijn gebrek aan een Nederlandse identiteit werd pas een probleem toen hij zich wilde inschrijven voor een studie. Begin november kwam de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem ophalen. Daarvoor kwam ook een politiewagen langs.

Man zit in vreemdelingendetentie

Buter zit op dit moment in vreemdelingendetentie in afwachting van zijn zaak, die voor februari op de planning staat. Mogelijk wordt hij uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Dit is het land waar zijn ouders weliswaar zijn geboren, maar niet meer wonen. De rest van zijn familie woont in Nederland.

Familie en vrienden proberen ervoor te zorgen dat de man zijn zaak in vrijheid kan afwachten. De IND was donderdag nog niet bereikbaar voor commentaar, maar stelt bij de stadszender niet in te willen gaan op individuele zaken.

Halsema: 'Daniel hoort niet thuis in detentie'

"Ik heb de berichten gisteren met afschuw gelezen. Ik ben het er ook mee eens dat Daniel niet thuishoort in detentie", zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag na vragen van GroenLinks. "Het gaat om een Amsterdamse jongen die op dit moment zou moeten studeren."

"We hebben als gemeente een actieve zorgplicht om onze inwoners te helpen als ze verdwaald raken in bureaucratie en regelingen."

Halsema zei te onderzoeken wat er bij de gemeente is misgegaan in deze zaak. Ze heeft contact gezocht met verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
https://www.nu.nl/binnenland/601560...19-zit-vast-en-dreigt-uitgezet-te-worden.html
 

Fulano2

Bronze
Jun 5, 2011
2,806
305
83
Europe
Translation and the heading has an error, sorry for that..

Nineteen-year-old Daniel Buter has been detained for weeks and is in danger of being deported to the Dominican Republic while he was born in Amsterdam.

The man's grandmother tells city channel AT5 that he has been living with her all his life. His parents went abroad without him.

Due to an accumulation of errors, the man has no Dutch identity. He was first registered via his mother's passport. But when she gave up her Dutch identity, that of the man also fell.

This was never discovered, because Buter's grandmother, on the advice of the municipality, had registered him at his primary school with his old citizen service number (BSN), writes Het Parool. If that had been discovered at the time, then other regulations for minors would have applied.

His lack of a Dutch identity only became a problem when he wanted to register for a study. At the beginning of November the Immigration and Naturalization Service (IND) came to pick him up. A police car also came by for this.

Man is in alien detention

Buter is currently in foreign detention awaiting his case, which is scheduled for February. He may be deported to the Dominican Republic. This is the country where his parents were born, but no longer live. The rest of his family lives in the Netherlands.

Family and friends try to ensure that the man can wait for his case in freedom. The IND was not yet available for comment on Thursday, but stated that it did not want to comment on individual matters at the city channel.

Halsema: 'Daniel does not belong in detention'

"I read the messages yesterday with horror. I also agree that Daniel does not belong in detention," said Mayor Femke Halsema on Thursday afternoon after asking GroenLinks. "He is an Amsterdam boy who should study at the moment."

"As a municipality, we have an active duty of care to help our residents if they get lost in bureaucracy and regulations."

Halsema said to investigate what went wrong with the municipality in this case. She contacted responsible State Secretary Ankie Broekers-Knol and the Immigration and Naturalization Service (IND).
 

Fulano2

Bronze
Jun 5, 2011
2,806
305
83
Europe
I just don’t understand this. Thousands of ex asylum seekers are raping, thieving in this country and this guy is being denied.
 

NanSanPedro

Nickel with tin plating
Apr 12, 2019
4,397
3,697
113
I just don’t understand this. Thousands of ex asylum seekers are raping, thieving in this country and this guy is being denied.
He's not Muslim.
 

CristoRey

Welcome To Wonderland
Apr 1, 2014
9,577
5,632
113
Having lived in The Netherlands I can tell you, the Dutch are one
of the most humanitarian and immigrant friendly countries in the EU.
I'm wondering if the author who wrote this article "omitted" certain
details about this fella's case.
 

ramy

Member
Dec 16, 2007
164
4
18
De in Amsterdam geboren Daniel Buter (19), die wekenlang in vreemdelingendetentie heeft doorgebracht, wordt vrijdagmiddag vrijgelaten. Dit bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan NU.nl na berichtgeving van onder meer Het Parool.

Volgens de Amsterdamse krant zijn de media eerder op de hoogte gebracht dan de familie zelf. Ook de advocaat van Buter ontkende rond 15.00 uur nog dat de man vrijgelaten zou worden.

Wel kon gemeld worden dat een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning was gestart. De IND bevestigt deze nieuwe procedure en vindt daarom bewaring "gelet op deze nieuwe omstandigheid niet langer proportioneel". Overigens was eerder getoetst dat de bewaring rechtmatig was opgelegd.

"De IND zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning beoordelen en betrokkene mag de uitkomst van zijn aanvraag thuis afwachten."

Daniel Buter (19), born in Amsterdam, who has spent weeks in foreign detention, is released on Friday afternoon. The Immigration and Naturalization Service confirms this to NU.nl after reports from, among others, Het Parool.

According to the Amsterdam newspaper, the media were informed earlier than the family itself. Around 3 p.m. Buter's lawyer also denied that the man would be released.

However, it could be reported that a new procedure for a residence permit had been started. The IND confirms this new procedure and therefore finds it safe "in view of this new circumstance no longer proportional". Incidentally, it had previously been tested that the detention was lawfully imposed.

"The IND will assess the application for a residence permit and the person concerned can await the outcome of his application at home."
 

chico bill

Silver
May 6, 2016
9,647
3,592
113
A reason for getting your papers in order early (parents)- but for the son, arriving at such a late age without knowing your status should be reason to have your intelligence questioned at least